Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης για χρήση της πλατφόρμας τηλεϊατρικών υπηρεσιών της Telematic Medical Applications.

Παρακαλώ απευθυνθείτε στο support@telemed.gr ώστε να αποκτήσετε έναν λογαριασμό δοκιμαστικής χρήσης της πλατφόρμας .

You don’t have the appropriate rights in order to use Telematic Medical Applications Telemedicine Platform Services.

Please contact support@telemed.gr in order to obtain a demo account.