• Register

Πολιτική Απορρήτου

Rate this item
(0 votes)

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας «TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» με ΑΦΜ 998889850 και Δ.Ο.Υ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ και στην οποία ανήκει ο ιστότοπος (www.tma.com.gr) δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για αυτό η εταιρεία μας δεσμεύεται με βάση τα οριζόμενα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 απέναντι στους προμηθευτές – συνεργάτες – εργαζομένους – πελάτες της αλλά και τους επισκέπτες του ιστοτόπου της, σεβόμενη την ιδιωτικότητά τους και επαγρυπνώντας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών τους δεδομένων.

Ποιός είναι ο σκοπός της πολιτικής προστασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως σκοπό της να σας ενημερώσει για το πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιο σκοπό, πώς τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, τι επιλογές και δικαιώματα έχετε αναφορικά με την επεξεργασία τους και να σας διαβεβαιώσουμε ότι σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία αυτή διενεργείται με νόμιμο, αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

Ποιός είναι ο Υπεύθυνος και ποιοί οι Σκοποί της Επεξεργασίας

Η εταιρεία «TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», ως υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει σε επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υφιστάμενων και εν δυνάμει προμηθευτών – συνεργατών -εργαζομένων- πελατών της, για σκοπούς εκπλήρωσης των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών της καθώς και για σκοπούς εννόμου συμφέροντός της ή κατόπιν δικής σας ρητής συγκατάθεσης. .

Ποιες πληροφορίες συλλέγονται και σε ποιες περιπτώσεις

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία από την TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. μας τα έχετε δώσει εσείς οι ίδιοι ή προκύπτουν από ήδη δημοσιοποιημένα στοιχεία ή δημόσιες αρχές στις οποίες έχουμε νόμιμη πρόσβαση.

Ενδεικτικά, συλλέγονται από τη TMA κατά τη διενέργεια των δραστηριοτήτων της δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προμηθευτών, συνεργατών, εργαζομένων και πελατών της για σκοπούς επικοινωνίας και υλοποίησης παραγγελιών, ρύθμισης ραντεβού, παροχής υπηρεσιών, τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας με τους εργαζομένους, τήρησης έννομων υποχρεώσεων προς τον ΕΟΦ, προσέγγισης και επικοινωνίας με λοιπούς ιατρούς, εκτέλεσης παραγγελιών, αποστολής ομαδικών προσφορών μέσω email ή ενημέρωση, ευχερέστερης οργάνωσης εταιρείας, ταυτοποίησης εξόδων, αποστολής ενημερωτικών εντύπων αναγκαίων για την εργασία των πωλητών και ευχερέστερης επικοινωνίας με αυτούς, κρατήσεων επαγγελματικών ταξιδιών, επαλήθευσης και κάλυψης εξόδων συνεργατών και έκδοση παραστατικών, σύναψης συμφωνιών και συνεργασιών, γνωστοποίησης συμμετεχόντων ιατρών σε επιστημονικά συνέδρια, καταγραφής ανεπιθύμητων ενεργειών, συνεργασίας με νέους ιατρούς, εκπαίδευσης συνεργατών, επιλογής προσωπικού, καταγραφής συμβάντων (εξωτερικές κάμερες), ενημέρωσης ιατρών για μελέτες, τήρησης αρχείου συμβάσεων, εκκαθάρισης δαπανών, τήρησης καρτέλας προμηθευτών/πελατών, τήρησης αρχείου παραγγελιών και προγραμματισμένων πληρωμών,κ.ά. .

Αναλυτικά, τα δεδομένα που αφορούν φυσικά πρόσωπα με τα οποία συμβάλλεται η εταιρεία μπορεί να είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ–ΔΟΥ, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και fax, στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, δίπλωμα, κ.ά.

Ειδικότερα όσον αφορά τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας www.tma.com.gr συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους και άλλα σχόλια- μηνύματα κατά την ευχέρειά τους στην περίπτωση που επιθυμούν να ενημερωθούν για διαθέσιμα προϊόντα της εταιρείας μας ή να μας απευθύνουν οποιοδήποτε άλλο ερώτημα, μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, καθώς επίσης cookies και λοιπά στοιχεία περιήγησης (IP, ID) για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και την παροχή των υπηρεσιών μας.

Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη TMA είναι:

α) η συμβατική σχέση μεταξύ της TMA και των Προμηθευτών –Συνεργατών – Πελατών της,

β) η τήρηση έννομων υποχρεώσεων της TMA

γ) η συγκατάθεση, για να αποστέλλουμε ενημερωτικά emails και ειδήσεις (Newsletters) σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες μας και

δ) τα έννομα συμφέροντα της TMA των οποίων δεν υπερέχουν τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων προσωπικών δεδομένων

Πως μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα- εργαζόμενοί μας τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρίας και τα οποία έχουν δεσμευθεί έναντι της εταιρείας μας να σέβονται τα δεδομένα σας και να τηρούν άκρα εμπιστευτικότητα.

Τα δεδομένα σας δύναται να γνωστοποιούνται και σε άλλα τρίτα μέρη όταν είναι αναγκαίο, όπως:

Α. Τρίτους συνεργάτες μας και παρόχους υπηρεσιών, για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς, προκειμένου να μπορούμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες μας αποτελεσματικότερα και προκειμένου να εξασφαλίζουμε με συνέπεια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Η TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες τήρησης των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων κατά τον ΓΚΠΔ για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Β. Σε δημόσιες αρχές για τους σκοπούς της συμμόρφωσης της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της.

Διατήρηση των δεδομένων

Τα δεδομένα σας τηρούνται από τη TMA για όσο απαιτείται από το σκοπό της κάθε επεξεργασίας, βάσει της φύσης αυτής, και για όσο χρειάζεται ενόψει τυχόν νομικών αξιώσεων και τήρησης έννομων υποχρεώσεων αυτής, σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης που έχει υιοθετήσει.

Ποια είναι τα Δικαιώματα σας και πως θα τα ασκήσετε

Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιώματα σας είναι τα εξής:

α. Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.

β. Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί από εσάς.

γ. Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) τυχόν αλλαγών που έχουν προκύψει στα προσωπικά σας δεδομένα.

δ. Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των δεδομένων σας.

ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

στ. Δικαίωμα στη φορητότητα (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

ζ. Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

η. Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ).

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email που θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή με επιστολή στην διεύθυνση Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου 151 – 18533, Πειραιάς, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχεται ( Έντυπο άσκησης δικαιωμάτων, πατήστε εδώ )

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) εάν πιστεύετε ότι παραβιάσθηκαν τα δεδομένα σας.

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Η TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. δεσμεύεται οτι καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, θα μεριμνά ώστε να λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις επιταγές του νομοθετικού πλαισίου και τις Πολιτικές που έχει υιοθετήσει.

Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου 151 – 18533, Πειραιάς

Τηλ.: 211 1165 330-2

Fax: 211 1165 333

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) :

Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ.11523

Τηλ.:     +30-2106475600

Fax:       +30-2106475628

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read 1292 times

Quick Menu

Latest News

Latest Products

ISO Certification

TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS provides certified quality management system for every aspect of our activities (products and services). TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS is certified by TUV AUSTRIA HELLAS according to international standards EN ISO 9001: 2015, EN ISO 13485:2016 and proved compliant with the provisions of the Ministerial Order ΔΥ8/1348/2004 regarding the retainment of principles and orders for the suitable distribution of medical and telemedicine products.

En ISO 9001:2015 No: 0108127
qcert           En ISO 13485:2016 No: 0127012

          Greek Ministirial Order No. 1348/2004 Report No: 8050660

S5 Box

Login

Register

*
*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.